Publishing Bilingually

Mentoring Case Study: Peer-to-peer group session

Wedi’i gyfieithu isod

Arts Council of Wales logo | Cyngor Celfyddydau Cymru logo
Arts Council of Wales logo | Cyngor Celfyddydau Cymru logo

During a recent mentoring programme for Arts Council of Wales, the challenges around arts organisations publishing digital content in both Welsh and English formed the basis for a peer-to-peer group session.

 

Rob Lindsay, Head of Programmes for The Space, explains: “These group sessions are designed to let mentees share their own experiences and challenges around a particular topic, particularly in areas where solutions are still emerging. While everybody agreed on the importance of publishing bilingually, it was clear in that session that there’s still a great deal of frustration around the practicalities. And a lot of this comes down to the way in which digital copywriting – in particular on social media – is approached.”

 

Planned versus immediate

Looking at where an organisation is able to demonstrate their commitment to presenting information bilingually, there’s a clear divide between long-lasting, key messaging, and topical, more immediate communication. Any material that already has the time built in for a proofing process – such as venue signage, a season brochure, or a website’s “about” section – equally has time available for professional translation services.

 

“We have all our print and web copy produced both in Welsh and English,” said one contributor to the group discussion, “and our videos are produced with subtitles. For something like a video, it might require 24 hours for proofing anyway, so it’s fine. We’ve got the time built in that can also be used for translation. And video materials are rarely immediately urgent – they’re part of campaigns that are hopefully planned some way out.”

 

But for faster, more topically-driven social content, time is an issue, with materials being written and published on the same day, often to communicate up-to-the-minute information. “We have both Welsh and English-language twitter accounts,” said another mentee, “and although I speak Welsh I always check the English one first because I know news goes up there faster.”

 

“The turnaround just isn’t there. And that can be critical for social content.”

 

Authentic voice

Some reported that this has also led to Welsh-speaking staff members being asked to take on translation duties, even if this isn’t part of their job description, and even if they’re not comfortable with the responsibility. Rob explains that this observation met with widespread recognition from the group: “During the group session, this was compared to any staff members with digital in their job title slowly becoming unofficial IT support for those around them”, he explains. “And it’s even more of an issue for the people involved when there’s not even a second Welsh-speaker available to proof the work before it gets published. One person spoke of being asked to translate signage, and then was criticised when they got it wrong. That’s not their job, and it’s not their fault – it’s not even that immediate, so surely someone else could have checked?”

 

Even putting aside the speed or availability of translation services, there’s an issue with the default approach being to start in English.

 

“You lose rhythms, you lose wordplay, you lose alliteration…” said one group member of text translation. “You lose voice. You lose things that make language come alive.”

 

And there can be issues with tone too. Another mentee cited that a lot of Welsh translations tend to be quite a formal, South Wales tone of voice, even if the original text was written to be quite conversational and approachable. “You notice it more and more. You lose all informality, especially if you’re trying to present something as approachable for a younger or family audience.”

 

“It seemed as if everybody had seen examples of this,” says Rob, “and it was particularly pertinent for anyone who was from a community-led organisation, or a company that was supposed to represent a specific region. Having all your copy sound like it’s being read on the BBC world service doesn’t make it feel like you’re engaged with your local area.”

 

Voice was a significant issue for the group. “Our audience is a bilingual audience,” said one, “meaning they speak both languages. It’s not that people don’t know what we’re saying. It’s that it’s important [that we present ourselves with authenticity].”

 

Increasing accessibility

“It’s about enabling access.” says Alun Llwyd of Welsh Streaming platform AM, who provided mentorship on the programme. “The bilingual thing should be about increasing accessibility to the subject. It’s increasingly relevant as more and more people are learning the language. You need to make sure that you’re not undermining their confidence by throwing very classical vocabulary at them. There’s a middle ground, between learning and being fluent. I see it in our staff – even those who are working fluent don’t know every single word, and may stumble. We need to explore simpler, easy-read Welsh.”

 

While it’s clear that the sector agrees on the importance of presenting themselves in both English and Welsh, it’s equally clear that there are challenges around both workflow and voice, which Rob compares to other forms of digital access. “What’s great to see is how many organisations have established access policies for the material that they put out, and that bilingual publishing is increasingly being included. Hopefully we’ll see those workflows becoming more formalised over time, and those voices start to emerge.”

 

Top Tips

 

  • While your staff may identify as Welsh speaking, that does not mean that they are comfortable taking on responsibility for translating your organisation’s output, particularly without someone else to proof the work.
  • A Tone of Voice guide, authored and proofed in both English and Welsh (rather than one simply being a translation of the other) can help your translators to ensure that personality is not lost when working on your copy.
  • Use a recommended translation service such as Welsh Language Services

Cymraeg

Cyhoeddi’n Ddwyieithog

Yn ystod rhaglen fentora ddiweddar i Gyngor Celfyddydau Cymru, roedd yr heriau ynghylch sefydliadau celfyddydol yn cyhoeddi cynnwys digidol yn Gymraeg a Saesneg yn sail i sesiwn grŵp cyfoedion.

 

Esboniodd Rob Lindsay, Pennaeth Rhaglenni The Space: “Mae’r sesiynau grŵp hyn wedi’u cynllunio i adael i’r rhai sy’n cael eu mentora rannu eu profiadau a’u heriau eu hunain ynghylch pwnc penodol, yn enwedig mewn meysydd lle mae atebion yn dal i ddod i’r amlwg. Er bod pawb yn cytuno ar bwysigrwydd cyhoeddi’n ddwyieithog, roedd yn amlwg yn y sesiwn honno bod llawer iawn o rwystredigaeth o hyd ynghylch y pethau ymarferol. Ac mae llawer o hyn yn dod lawr i’r ffordd y mae ysgrifennu copïau digidol – yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol – yn cael ei drin.”

Wedi’i gynllunio yn erbyn ar unwaith

Wrth edrych ar ble mae sefydliad yn gallu dangos eu hymrwymiad i gyflwyno gwybodaeth yn ddwyieithog, mae rhaniad clir rhwng negeseuon hirhoedlog, negeseuon allweddol, a chyfathrebu amserol, mwy uniongyrchol. Mae unrhyw ddeunydd sydd eisoes â’r amser wedi’i gynnwys ar gyfer proses prawf-ddarllen – fel arwyddion lleoliad, llyfryn tymor, neu adran “ynghylch” ar wefan – hefyd ag amser wedi’i ganiatáu ar gyfer gwasanaethau cyfieithu proffesiynol.

 

“Mae ein holl gopi print ac ar y we yn cael eu cynhyrchu yn Gymraeg ac yn Saesneg,” meddai un cyfrannwr at y drafodaeth grŵp, “ac mae ein fideos ni’n cael eu cynhyrchu gydag is-deitlau. Ar gyfer rhywbeth fel fideo, efallai y bydd angen 24 awr i’w brawf-ddarllen beth bynnag, felly mae’n iawn. Mae gennym ni’r amser wedi ei gynnwys y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfieithu hefyd. Ac anaml iawn y bydd deunyddiau fideo yn rhai brys ar unwaith – maen nhw’n rhan o ymgyrchoedd sydd gobeithio wedi’u cynllunio ddigon ymlaen llaw.”

 

Ond ar gyfer cynnwys cymdeithasol cyflymach sy’n cael ei yrru’n fwy gan bynciau, mae amser yn broblem, gyda deunyddiau’n cael eu hysgrifennu a’u cyhoeddi ar yr un diwrnod, yn aml i gyfathrebu gwybodaeth gwbl gyfredol. “Mae gennym gyfrifon trydar Cymraeg a Saesneg,” meddai un arall sy’n cael ei fentora, “ac er fy mod i’n siarad Cymraeg dwi wastad yn gwirio’r un Saesneg yn gyntaf achos dwi’n gwybod bod newyddion yn mynd i fyny yna’n gyflymach.”

 

“Dyw’r amser i droi pethau rown jyst ddim yna. Ac mae hynny’n gallu bod yn hanfodol ar gyfer cynnwys cymdeithasol.”

 

Llais dilys

 

Dywedodd rhai fod hyn hefyd wedi arwain at ofyn i aelodau staff Cymraeg eu hiaith ymgymryd â dyletswyddau cyfieithu, hyd yn oed os nad yw hyn yn rhan o’u swydd ddisgrifiad, a hyd yn oed os nad ydyn nhw’n gyfforddus â’r cyfrifoldeb. Mae Rob yn esbonio bod y sylw hwn wedi’i gydnabod yn eang gan y grŵp: “Yn ystod sesiwn y grŵp, roedd hyn yn cael ei gymharu ag unrhyw aelodau o staff sydd â digidol yn nheitl eu swydd yn araf ddod yn gefnogaeth TG answyddogol i’r rhai o’u cwmpas”, eglura. “Ac mae hyd yn oed yn fwy o broblem i’r bobl dan sylw pan nad oes hyd yn oed ail siaradwr Cymraeg ar gael i brawf-ddarllen y gwaith cyn iddo gael ei gyhoeddi. Soniodd un person am gael cais i gyfieithu arwyddion, ac yna cael eu beirniadu pan welwyd camgymeriadau ynddynt. Nid dyna eu gwaith nhw, ac nid eu bai nhw yw e – dyw e ddim hyd yn oed mor frys â hynny, felly siawns y gallai rhywun arall fod wedi gwirio?”

 

Hyd yn oed o roi cyflymder neu argaeledd gwasanaethau cyfieithu o’r neilltu, mae problem gyda’r ffaith mai dechrau yn Saesneg mae pawb.

“Ti’n colli rhythmau, ti’n colli chwarae ar eiriau, ti’n colli cyflythrennu…” meddai un aelod o’r grŵp am gyfieithu testun. “Ti’n colli llais. Ti’n colli pethau sy’n gwneud i iaith ddod yn fyw.”

 

A gall fod problemau gyda naws hefyd. Cyfeiriodd un arall sy’n cael ei fentora fod llawer o gyfieithiadau Cymraeg yn tueddu i fod yn eithaf ffurfiol, tôn llais De Cymru, hyd yn oed os ysgrifennwyd y testun gwreiddiol i fod yn eithaf sgyrsiol ac agos-atoch. “Rwyt ti’n sylwi arno fwy a mwy. Rwyt ti’n colli’r naws anffurfiol, yn enwedig os wyt ti’n ceisio cyflwyno rhywbeth yn agos-atat ar gyfer cynulleidfa iau neu deuluol.”

 

“Roedd yn ymddangos fel petai pawb wedi gweld enghreifftiau o hyn,” meddai Rob, “ac roedd yn arbennig o berthnasol i unrhyw un oedd o sefydliad dan arweiniad y gymuned, neu gwmni oedd i fod i gynrychioli rhanbarth penodol. Dydi cael eich holl gopi yn swnio fel ei fod yn cael ei ddarllen ar wasanaeth BBC y byd ddim yn gwneud iddo deimlo fel eich bod yn adnabod eich ardal leol.”

 

Roedd llais yn broblem sylweddol i’r grŵp. “Mae ein cynulleidfa ni’n gynulleidfa ddwyieithog,” meddai un, “sy’n golygu eu bod nhw’n siarad y ddwy iaith. Nid bod pobl ddim yn gwybod beth rydyn ni’n ei ddweud. Y peth ydi, mae’n bwysig [ein bod ni’n cyflwyno’n hunain â dilysrwydd].”

 

Cynyddu hygyrchedd

“Mae’n ymwneud â hwyluso mynediad.” meddai Alun Llwyd o lwyfan ffrydio Cymraeg AM, a oedd yn  mentora ar y rhaglen. “Dylai’r peth dwyieithog fod ynglŷn â chynyddu mynediad i’r pwnc. Mae’n gynyddol berthnasol wrth i fwy a mwy o bobl ddysgu’r iaith. Mae angen i chi wneud yn siŵr nad ydych chi’n tanseilio eu hyder trwy daflu geirfa ffurfiol iawn atynt. Mae yna dir canol, rhwng dysgu a bod yn rhugl. Rwy’n ei weld yn ein staff – nid yw hyd yn oed y rhai sy’n rhugl yn gwybod pob gair, a maen nhw yn gallu baglu. Mae angen i ni edrych ar Gymraeg symlach, hawdd ei darllen.”

 

Er ei bod yn amlwg bod y sector yn cytuno ar bwysigrwydd cyflwyno eu hunain yn Gymraeg a Saesneg, mae’r un mor glir bod heriau o amgylch llif gwaith a llais, y mae Rob yn ei gymharu â mathau eraill o fynediad digidol. “Yr hyn sy’n wych i’w weld yw faint o sefydliadau sydd wedi sefydlu polisïau mynediad ar gyfer y deunydd maen nhw’n ei roi allan, a bod cyhoeddi dwyieithog yn cael ei gynnwys fwyfwy. Gobeithio y gwelwn ni’r llifoedd gwaith hynny’n dod yn fwy ffurfiol dros amser, a’r lleisiau hynny’n dechrau dod i’r amlwg.”

Gair i gall:

  • Er y gall eich staff uniaethu fel Cymry Cymraeg, nid yw hynny’n golygu eu bod yn gyfforddus yn cymryd cyfrifoldeb am gyfieithu allbwn eich sefydliad, yn enwedig heb rywun arall i brawf-ddarllen y gwaith.
  • Gall canllaw Tôn Llais, a ysgrifennir ac a brawf-ddarllenir yn y Gymraeg a’r Saesneg (yn hytrach nag un yn syml fod yn gyfieithiad o’r llall) helpu eich cyfieithwyr i sicrhau nad yw personoliaeth yn cael ei golli wrth weithio ar eich copi.
  • Defnyddiwch wasanaethau cyfieithu sydd wedi eu hargymell, fel gwasanaethau Cymraeg www.atebcymru.wales

 

Arts Council Wales logo
Arts Council Wales logo | Cyngor Celfyddydau Cymru logo

How useful was this resource?